X

Izvedba projektov

 

Naziv operacije: RRI projekt | Razvoj visokotehnološke inovacije – elektromagnetni ventilski blok GSRAdvanced

Podjetji Pulko ventili Ruše d.o.o. in Orodjarstvo Gorjak d.o.o. sta na razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, pridobili nepovratna sredstva za projekt z naslovom »Razvoj visokotehnološke inovacije – elektromagnetni ventilski blok GSRAadvanced manifold«.

Podjetjema je bilo skupno odobrenih 294.291,58 € nepovratnih sredstev, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v okviru ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Opis in namen operacije

Z RRI projektom »Razvoj visokotehnološke inovacije – elektromagnetni ventilski blok GSRAdvanced manifold« naslavljamo pereč in nikoli v celoti rešljiv izziv v branži. Produkt bo visokotehnološka inovacija, ki bo neposredno nagovarja potrebo trga prihodnosti na področju razvoja servisne opreme v okviru avtomobilske industrije (vozila na električni pogon) in bo hkrati ključno prispevala k delovanju v smeri blažitve podnebnih sprememb in varovanju okolja znotraj branže ter direktnega vstopa v krožno gospodarstvo. Produkt bo narejen iz recikliranih materialov, imel bo podaljšano življenjsko dobo ter bo 98 % reciklabilen. Dodana vrednost razvojnega projekta pa se bo odražala še v ključnih pridobljenih znanjih, ki jih bo moč implicirati v druge branže.

Rezultati operacije

Rezultat operacije bo visokotehnološka inovacija – razvit elektromagnetni ventilski blok GSRAdvanced manifold.

Izdelek bo imel, v primerjavi s konkurenčno oz. obstoječo ponudbo, nižjo skupno težo, narejen bo iz novega materiala in reševal bo izziv netesnosti.

Cilji operacije

Posamezni cilji operacije so: razvoj homogenega telesa izdelka iz novega materiala, razvoj povezljivosti komponent, razvoj izboljšane tesnosti, razvoj vzdržljivosti na tlak, razvoj optimizirane postavitve priključkov ter izdelava vmesnih prototipov in končnega prototipa. V okviru projekta bomo izvedli še aktivnosti razvoja 3D modelov, industrijskega designa, razvoja livnega sistema in razvoja orodja, priprave tehnološkega postopka, izdelave nulte serije in verifikacije produkta. Izvedene bodo tudi aktivnosti projektnega, finančnega in administrativnega vodenja projekta, aktivnosti desiminacije projekta ter marketinško-trženjske aktivnosti s ciljem uspešnega prodora na trg.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na: www.eu-skladi.si

Naziv operacije: P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Podjetje Pulko ventili Ruše d.o.o. (krajše PVR) je prijavilo na Javni razpis P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in prejelo garancijo za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za shemi A.1 in A.2.

Višina nepovratnih sredstev

Podjetje je prejelo garancijo sklada za obe shemi in subvencijo obrestne mere med tržno obrestno mero in obrestno mero 6m EURIBOR +0,35 % za shemo A.2 in subvencijo obrestne mere med tržno obrestno mero in obrestno mero 6m EURIBOR +0,60 % za shemo A.1.

Obdobje trajanja operacije

Projekt se je pričel 1. 1. 2023, zaključil pa se bo 31. 12. 2024

Opis in namen operacije

Temeljni cilj projekta so obratna sredstva, ki predstavljajo plače zaposlenih in strošek materiala.

Temeljni cilji za rast podjetja v prihodnosti so:

 • povečevati reciklabilnost naših izdelkov do točke, ko bo za ponovno proizvodnjo potrebnih manj kot 30 % novih virov surovin,
 • investirati v učinkovito, ekološko in avtomatizirano proizvodnjo opremo,
 • investirati v širok spekter znanja za sodelavce in zaposlene v podjetju,
 • povečanje konkurenčnosti,
 • povečanje prodaje in prihodkov,
 • povečanje tržnega deleža,
 • povečanje dodane vrednosti,
 • vlaganje v razvoj in strokovnost osebja,
 • zagotavljanje kvalitetnih celovitih storitev,
 • spremljanje in sledenje trendov in želja potrošnikov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v okviru Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, in sicer v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Slovenski podjetniški sklad   EU skladi

 

Naziv operacije: SE PVR

Podjetje Pulko ventili Ruše d.o.o. (krajše PVR) se je prijavilo na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije in bilo na razpisu uspešno ter je prejelo sofinanciranje operacije.

Višina nepovratnih sredstev

Podjetje je prejelo sofinanciranje v višini 37.256,62 EUR.

Obdobje trajanja operacije

Projekt se je pričel septembra 2022, zaključil pa se bo junija 2023.

Opis in namen operacije

Izgradnja sončne elektrarne na strehi objekta, nazivne izhodne (priključne) moči 200 kW, z inštalirano nazivno močjo fotonapetostnih modulov 212,9 kWp.

Kazalniki operacije

 • Dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije (MW): 0,2129
 • Letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izraženo v ekvivalentu CO2 (t/leto): 107,52

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov", specifičnega cilja "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije"

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

EPK kohezijski sklad  MOPE

 

Naziv operacije:

Visokotehnološka nadgradnja podjetja PVR

Podjetje Pulko ventili Ruše d.o.o. (krajše PVR) je na Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih prejelo sofinanciranje za izvedbo operacije Visokotehnološka nadgradnja podjetja PVR.

Višina nepovratnih sredstev

Višina celotnih stroškov projekta je ocenjena na 571.373,70 €, podjetju pa je bilo odobreno 50 % sofinanciranje projekta, in sicer v višini 234.169,55 €.

Obdobje trajanja operacije

Projekt se je pričel 1. 8. 2022, zaključil pa se bo 15. 1. 2024

Opis in namen operacije

V okviru projekta Visokotehnološka nadgradnja podjetja PVR bomo izvedli investicijo v visokotehnološko opremo – in sicer dva visokotehnološka stroja, dolžinsko stružnico CITIZEN L32-X in HERMLE vertikalni obdelovalni center C250 U.

V okviru integracije novih visokotehnoloških strojev bomo izvedli še vključitev strojev v MES sistem in kupili licence za nadzor strojev ter integrirali postprocesorje za računalniško generiranje programov za nova stroja.

Kazalniki operacije

Visokotehnološka nadgradnja podjetja PVR bo za podjetje pomenila najmanj 15 % zmanjšane porabe energije pri proizvodnji izdelka, najmanj 15 % zmanjšane porabe surovin pri proizvodnji izdelka in dvig dodane vrednosti na zaposlenega za vsaj 8 %.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru ukrepa Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest na stebru Pametna, trajnostna in vključujoča rast -  komponenta Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

 

 

Javni razpis »P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP«

 

Podjetje Pulko ventili Ruše d.o.o. je na razpisu »P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP«, prejelo sofinanciranje za izvedbo operacije Digitalna transformacija podjetja PVR.
Podjetju je bilo odobreno sofinanciranje v višini 60 % upravičenih sredstev, in sicer skupno 85.558 €.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis in namen operacije
Namen operacije je digitalna transformacija podjetja, ki bo pomenila uvedbo pametne tovarne oz. prehod v industrijo 4.0, hkrati pa bo predstavljala digitalizacijo ostalih procesov v podjetju (skladišče-nabava, prodaja-marketing, kadrovska-finance, kakovost in vodstvo podjetja).

Rezultati operacije
• Priprava in vzpostavitev sistemskega okolja
• Vzpostavitev informatizirane registracije delovnega časa
• Razvoj in uvedba pametne tovarne - MES platforme in nadzorne plošče (Vizualizacija podatkov)
• Razvoj in uvedba internega sistema komuniciranja
• Centraliziran sistem za zajem in analizo ter prikaz podatkov delovanja strojev (IOT)
• Implementacija novih vmesnikov za povezovanje posameznih novih in obstoječih sistemov

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Stran: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

 

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju Pulko Ventili Ruše d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »E-poslovanje in digitalizacija PVR« (krajše: E-PVR). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju izvedli elektronsko izmenjavo partnerjev, vzpostavili novo spletno stran za tuje trge ter spletno trgovino, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja.

Namen operacije

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Podjetje Luminet, Janez Hudrap s.p. bo izvedlo naslednje ukrepe: elektronska izmenjava partnerjev, spletna stran za tuje trge, spletna trgovina in krepitev kompetenc s pomočjo usposabljanja.

Podjetje AGENCIJA NOVELUS, stiki z javnostjo in oglaševanje, d.o.o. bo izvedlo ukrep produktno-prodajni video.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

Cilj izvedbe je postaviti aplikacijo, ki bo znala komunicirati z e-trgovino našega podjetja ter vzpostavljenim ERP sistemom, hkrati pa služila kot nadzor proizvodnih procesov s vpogledom v posamezne delovne naloge.

SPLETNA TRGOVINA

Cilj izvedbe je postaviti všečno in uporabniku prijazno sodobno spletno trgovino, ki bo s svojimi naprednimi tehničnimi in vsebinskimi prijemi prepričala v nakup čim večje število kupcev. Design in tehnične funkcionalnosti se implementirajo v skladu z najboljšimi praksami spletnih trgovin in tehničnih priporočil s strani podjetij kot so Google, Facebook, W3Schools.

SPLETNA STRAN

Na obstoječi spletni strani se izvede redesign, ki bo z drugačno vizualno podobo še bolje predstavljal vizijo, cilje ter zgodovino podjetja Pulko Valji Ruše. Predstavljen bo prodajni program, s povezavo na e-trgovino, kar bo nagovarjalo potencialne B2B kupce k oddaji povpraševanja. Stran bo vizualno prepričala kupce o kvaliteti izdelkov s foto in video materialom. Obiskovalec bo lahko prek strani tudi oddal povpraševanje. Dodatne tekstovne vsebine bodo prav tako poskrbele za boljšo kotiranje v iskalnikih.

Design se implementira po smernicah in pravilih dobre prakse spletnih strani. Design bo responsive, pregleden, učinkovit in v skladu s CGP-jem Pulko Valji Ruše.

Stran bo vsebovala angleški ter nemški jezik.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Že dlje časa smo v podjetju razmišljali o prodajno produktnem videu, ki bo predstavil tako podjetje kot tudi naše izdelke/storitve tujemu trgu. Ukrep bo obsegal izdelavo produktno-prodajnega videa v dolžini 2-3 minute, ki predstavlja funkcionalnost in umeščenost proizvoda.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA

Cilj izobraževanja je krepitev kompetenc oziroma usposabljanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00 EUR.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Imate vprašanje ali potrebujete dodatne informacije? Kontaktirajte nas

KONTAKT

PULKO VENTILI RUŠE, d.o.o.
Mariborska cesta 48a
2352 Selnica ob Dravi, Slovenija
T: 02 6730 344
E: info@pvr.si

ODPIRALNI ČAS

Pomoč strankam zagotavljamo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00. Kontaktirajte specializirane svetovalce